Algemene Info


Buitenschoolseopvang Kinderfeest is samen met de Peuteropvang Kinderfeest gevestigd in een lokaal van OBS De Meent en heeft als doel om kinderen tussen 4 en 12 jaar, voor schooltijd, de gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen. We willen naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving bieden die tegemoet komt aan de behoefte van kinderen om zelf ervaringen op te doen; waar zij kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld.

Informatie over de Peuteropvang wordt in het kopje Peuteropvang beschreven.

Elke dag tussen 7.00 en 8.30 uur bieden we professionele opvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast een ruime buitenspeelruimte. De gecombineerde BSO groep en peutergroepen bestaan uit maximaal  16 kinderen die (afhankelijk van het aantal kinderen) begeleid worden door twee pedagogisch medewerkers. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning.

BSO “Kinderfeest ” is in OBS De Meent maar alle kinderen, ook die naar basisschool dan OBS De Meent gaan, zijn van harte welkom om te komen spelen.

Kom gerust eens langs bij onze BSO (bij voorkeur tussen 07.45-08.15 uur).

Download hier de laatste nieuwsbrief.

 

Flexibele en vaste opvang

Naast vaste dagen opvang is het ook mogelijk om flexibele opvang af te nemen. Onder vaste opvang verstaan we vaste dagen en momenten van de week. Bij flexibele opvang geeft u 5 werkdagen van tevoren door op welke dag u opvang nodig heeft. Het is ook mogelijk om naast vaste opvang incidenteel flexibele opvang af te nemen. Ook dan geldt: graag 5 werkdagen van tevoren aangeven. Wij zijn een kleinschalige opvang  en doen er uiteraard alles aan om flexibiliteit en eventueel maatwerk te kunnen bieden.

 

Extra dagdelen

Natuurlijk zijn er ook wel eens situaties dat u plotseling (extra) opvang nodig heeft. Vragen kan altijd, wij kunnen het alleen niet garanderen. Dit heeft namelijk met het aantal kinderen ten opzichte van een leidster te maken.

Deze extra dagdelen worden altijd in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

 

Ruilen van dagdelen

Het incidenteel ruilen is toegestaan mits: -de pedagogisch medewerker akkoord is met de gewenste ruil;  -er plaats is in de betreffende groep; -er geen extra leidsters hoeven te worden ingezet. Het ruilen van dagdelen is niet vaker toegestaan dan de dagen dat u in contract afneemt per jaar. Aan het ruilen van dagdelen zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Het ruilen/vervangen van dagdelen welke niet afgenomen kunnen worden door ziekte en /of  vakantie is niet mogelijk.

  

Plaatsing

Plaatsing in de groep gebeurt in principe op de 1e  en de 16e van de maand, maar dit is afhankelijk van de lengte van de wachtlijst. Vanaf het moment van plaatsing bent u de ouderbijdrage (zie verderop) aan ons verschuldigd.

Zodra er een plek beschikbaar is neemt de verantwoordelijke voor de planning contact met u op. Indien u deze plaatsing wenst, ontvangt u een offerte met een machtigingsformulier voor de inning van de ouderbijdrage. Met de ondertekening van het contract wat op basis van de offerte wordt gemaakt wordt de plaatsing definitief.

Er kunnen in totaal 16 kinderen per dagdeel/opvangmoment bij ons komen spelen.

U kunt uw kind opgeven vanaf het moment dat het 3 jaar is door het inschrijfformulier in te vullen en daarbij aan te geven op welke dagen u uw kind naar de BSO wilt brengen. Wij plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst.

 

Beëindiging van de plaatsing

De kinderen blijven op “Kinderfeest” tot zij de basisschool verlaten meestal tot hun 12e  verjaardag. Als uw kind eerder de BSO verlaat, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Ook als u een deel van de opvang wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wij verzoeken u deze opzegging schriftelijk te doen.

 

Afwezigheid en ziekte

Bij afwezigheid van uw kind door vakantie, ziekte of andere oorzaken, dient u dit voor 07.00 uur op de dag dat uw kind door ziekte of anderszins geen gebruik wil maken van de bso, door te geven aan de locatie. Bij het niet afmelden zijn wij genoodzaakt € 7,50 aan kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden in rekening gebracht omdat zonder afmelding onze medewerkers onnodig naar de school of klas gaan en staan te wachten op uw kind.

 

Veiligheid

Uiteraard staat de veiligheid van uw kind voorop. Kinderopvang Kinderfeest wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD op veiligheid. Al het speelgoed en het speellokaal moeten aan de wettelijke vereisten voldoen.  Leidsters zijn gediplomeerd conform de eisen van de cao Kinderopvang (PW3) en volgen regelmatig bijscholingen en cursussen om kwalitatief hoogwaardig te blijven functioneren. Tevens beschikken zij over een geldig EHBO-diploma. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt en dit wordt in samenwerking met OBS De Meent jaarlijks geactualiseerd en geoefend.

Het beleidsplan download u hier.

De Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid kunt u ter inzage opvragen.

Het laatste GGD-inspectierapport kunt u hier vinden.

 

 

Ziek

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, wilt u dan even bellen? Als uw kind op de opvang zich niet lekker voelt, wordt u gebeld en vragen wij u uw kind te komen halen. Wij vragen u ook een mobiel- en/of reserve telefoonnummer bij de leidster achter te laten, voor het geval u thuis niet bereikbaar bent.

 

Vaccinaties

Op het moment dat uw kind bij Kinderfeest komt, moeten de vaccinaties in orde zijn volgens de richtlijnen van de GGD.

 

Luizen

Op iedere school komen wel eens luizen voor binnen een groep.

Wanneer op de peuteropvang luizen zijn geconstateerd bij een kind, wordt de ouder gewaarschuwd. In dat geval willen wij dat u uw peuter ophaalt om de haren te behandelen en ´besmetting´ van andere kinderen, voor zover mogelijk, te voorkomen. De leidster zal in het lokaal een mededeling ophangen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen. De informatie gaat vergezeld met het verzoek aan de ouders een luizencape of tas mee te nemen om de jas van hun kind in te doen. Met een goede aanpak kunnen de luizen zo snel mogelijk bestreden worden!

 

Inspraak

Elke kinderopvangorganisatie hoort een oudercommissie te hebben. Leden van de oudercommissie zijn de ouders/verzorgers van de kinderen die Kinderfeest bezoeken zij hebben inspraak in het reilen en zeilen van de opvang. De leden van de oudercommissie zijn bekend bij de leidsters. Indien u vragen heeft, kunt u contact met hen opnemen. Uiteraard kunt u ook een van de leidsters of directie aanspreken. Helaas heeft Kinderfeest op dit moment geen eigen oudercommissie, hiervoor zijn wij constant ouders aan het benaderen die zitting willen nemen en meedenken met zaken die betrekking hebben op Kinderfeest. Momenteel wordt er vanuit de oudercommissie van De Veldwachter ook zaken besproken en meegedacht die voor Kinderfeest van belang zijn.

 

Intern klachtenreglement

Kinderfeest heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouder/verzorger een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij is te bereiken per email: info@kinderopvangdeveldwachter.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtenbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dat staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.

We hopen dat onze (peuter)opvang kan rekenen op een hoge betrokkenheid van ouders. Dit kan zich uiten in voldoende ouders (minstens 3) die zitting willen in de Oudercommissie. Jaarlijks zullen wij thema avonden organiseren waarbij wij hopen op een grote opkomst. Daarnaast vind u het misschien wel leuk om onze pedagogisch medewerker als vrijwilliger (op afroep)  bij te staan. Voor u een erg leuke en dankbare manier om een bijdrage te leveren aan deze fase van uw kind, wat u maar weinig tijd kost. Een typisch geval van: “kleine moeite, groot plezier”.

Heeft u hier interesse in, of heeft u hier vragen over, dan horen we dat graag via de pedagogisch medewerker of info@kinderopvangkinderfeest.nl.

 

Communicatie

Er vindt 1x per jaar een individueel 10-minuten gesprek plaats. Verder houden wij ouders op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de BSO d.m.v. onze nieuwsbrieven, die via e-mail worden verstrekt, via onze website en  d.m.v. speciale publicaties. Op de locatie bevindt zich een map waarin o.a. alle protocollen en nieuwsbrieven zijn na te lezen.

 

Aansprakelijkheid

Ouders/verzorgers worden geacht een WA verzekering voor hun kind af te sluiten. BSO Kinderfeest is niet aansprakelijk voor goederen van ouders/verzorgers die op de BSO worden achtergelaten. Eigendommen van kinderen (speelgoed, knuffels, kleding enz.) dienen voorzien te zijn van naamlabels.