Kosten


Kinderfeest rekent voor vaste opvang een uurprijs van  € 5,70 per uur. Dit is inclusief drinken, een koekje en een broodmaaltijd tussen de middag voor de kinderen die in de vakantie de hele dag komen.

Voor flexibele opvang geldt een uurtarief van € 6.20 per uur. De ouderbijdrage wordt vooraf via een automatische incasso geïnd op de 20e dag van de maand. Voor het versturen van een herinneringsnota wordt € 5,00 in rekening gebracht. Wanneer de facturen herhaaldelijk niet worden voldaan, behoudt BSO Kinderfeest zich het recht voor de opvang met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Tijdens afwezigheid en/of ziekte van uw kind wordt de ouderbijdrage doorberekend. Dit is noodzakelijk om de plaats van uw kind in de groep bezet te houden.  Mocht op de dag dat u vaste opvang afneemt een feestdag vallen dan kunt u deze dag op een ander tijdstip een week voor, in dezelfde week, of in de week erna inhalen. Ondervindt u problemen met de regels rond de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

De bedragen die hierboven genoemd worden zijn bruto bedragen. Als u werkt of een erkende opleiding volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt berekend naar inkomen.

Hoe hoog uw vergoeding is en wat u zelf dan nog moet betalen kunt u berekenen op de site van de belastingdienst. www.kinderopvangtoeslag.nl

 

Rekenvoorbeeld 1

U neemt twee korte middagen vaste opvang af op dinsdag- en donderdagmiddag.

Dit is twee maal 3 uur= 6 uur per week. In de maand dat u opvang afneemt zijn er 4 dinsdagen en 4 donderdagen = 24 uur x € 5.70 = € 136.80 voor die maand. Hier gaat dan de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag nog af.

Tarieven Buitenschoolse opvang (40 schoolweken per jaar) exclusief vakantieopvang       Uurtarief Gemiddeld uren per maand Maandtarief
Korte middag (3 uur) maandag, dinsdag, donderdag € 5.70 10 € 57.00
Lange middag (6uur)woensdag, vrijdag € 5.70 20 € 114.00

Rekenvoorbeeld 2

 

U neemt een korte middag en een lange middag vaste opvang af op dinsdag- en woensdagmiddag. Daarnaast wilt u per jaar 18 dagdelen vakantieopvang per jaar afnemen.

Dit is eenmaal 3 uur en eenmaal 6 uur per week = 9 uur x  40 schoolweken = 360 uur: 12 maanden. Daarnaast de 18 dagdelen vakantieopvang 18x 5,5 uur = 99 uur: 12 maanden.

Totaal heeft u dan per maand 38.25 uur per maand nodig. Het uurtarief voor de opvang is 5,70 , dan komt u op een totaal van  € 218 per maand  Hier gaat dan de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag nog af.

 

Voorbeeld berekening opvang korte dag incl. vakantie. Schoolweken Vakantieweken
3 uur x 1 dag = 3 uur 5.5uur x 18 dd  = 99 uur
Totaal 3 uur per week Totaal 99 uur per jaar
40 weken x 3 uur per week = 120,00 uur per jaar 12 maanden : 99 uur = 8,25 uur permaandr
Totaal 120+99=219 uur per jaar/12 maanden = 18.25 uur per maand 18.25 uur x 5.70 = 104,00 per maand

 

Persoonlijke berekening Bovenstaande tarieven zijn gemiddelden. Voor elk kind zijn de brutokosten per maand anders i.v.m. de aantal dagen en hoeveelheid korte en lange middagen opvang.Er kunnen op de factuur kleine verschillen optreden ten gevolge van afrondingen of verschil in lange en korte blokken.