Algemene Informatie


Peuteropvang Kinderfeest/ Voorschool is gevestigd in Kindcentrum Emmercompascuum en heeft als doel om kinderen tussen 2 jaar en 4 jaar gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen.

Van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.15 en 12.15 uur  bieden we professionele peuteropvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast een ruime buitenspeelruimte. De peutergroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen die (afhankelijk van het aantal kinderen) begeleid worden door twee pedagogisch medewerkers. Door het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters gewonnen en gaan ze zich vrij voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. Het kleinschalige karakter van “Kinderfeest” zal er toe bijdragen dat de kinderen op een verantwoorde wijze ‘groot’ worden. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool vaak makkelijker.

Peuteropvang “Kinderfeest ” is voor alle kinderen, ongeacht naar welke school zij gaan.

Kom gerust eens langs bij onze peuteropvang (bij voorkeur tussen 09.00 uur en 10.00 uur) .

Spelen is leuk

Als peuters zo’n twee jaar zijn, krijgen ze behoefte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam voor de peuters. Spelenderwijs maken ze vriendjes, leren ze spelen met verschillende soorten speelgoed en verschillende activiteiten te ondernemen. De peuters leren samen zingen, dansen, knutselen, kringgesprekken voeren en lekker spelen, maar ook delen met anderen en even niet bij papa of mama thuis zijn. Op deze wijze worden de peuters bekend gemaakt met het samenzijn in een groep en dat is een goede voorbereiding op de basisschool.

Het programma is specifiek op hun leeftijdscategorie gericht en wat ‘schoolser’. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool dan ook vaak makkelijker.

Uk en PUK

Uk en PUK geeft invulling aan een aantal activiteiten tijdens de dag. De activiteiten hebben te maken met een centraal thema. Elke dag wordt een kleine en grote groepsactiviteit georganiseerd waarbij de pop Puk een belangrijke rol heeft. Deze activiteiten leggen de nadruk op de taalontwikkeling van de peuters. Dit is in de leeftijd van de peuters een hele belangrijke fase om veel te stimuleren.Puk

De overige activiteiten van de dag staan in het teken van motoriek en andere ontwikkelingen die vooral met spel en bewegen worden geoptimaliseerd.

Als uiterlijk 8.30 uur alle ouders weg zijn, start de leidster met het programma van de dag. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen of liever iets anders gaan doen. Alles mag, niets moet. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo min mogelijk aan. De kinderen worden begeleid door vaste leidsters. Zo zien de peuters elke keer dat ze bij ons komen dezelfde gezichten en raken ze snel vertrouwd.

Halverwege de ochtend drinken en eten de peuters wat ze van huis uit hebben meegekregen.

Minstens twee keer per dagdeel vragen we de peuters of ze naar het toilet moeten. Daar besteden we de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier(s) meegeven?

Als het weer het toelaat (en dan zijn we niet bang voor een paar spetters) gaan we in de loop van de ochtend buiten spelen. Daar kunnen we gebruik maken van fietsjes, driewielers, steppen en karretjes en natuurlijk van de zandbak met bijbehorende emmers en schepjes.

Vaste opvang

Wanneer ouders voor 8 uur kiezen geven zij vooraf en in overleg met de pedagogisch medewerker aan welke dagen van de week zij gaan afnemen.

Contracten voor de Voorschool

Een plaats op een voorschool bestaat standaard uit 8 of 16 uur per week. Voor kinderen die een VVE verwijzing hebben is dit 16 uur per week, 40 weken per jaar. Dat is totaal 640 uur per jaar. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen die de voorschool bezoeken in de vakanties vrij zijn.

Het contract is voor 40 weken.

Plaatsing

Plaatsing in de groep gebeurt in principe op de 1e dag dat uw peuter 2,5 jaar wordt, maar dit is afhankelijk van de lengte van de wachtlijst. Vanaf het moment van plaatsing bent u de ouderbijdrage (zie verderop) aan ons verschuldigd. Als uw kind een verwijzing heeft vanaf 2 jaar wordt beoordeelt aan de hand van de groepssamenstelling of en wanneer uw peuter kan starten.

Zodra er een plek beschikbaar is neemt de verantwoordelijke voor de planning contact met u op. Indien u deze plaatsing wenst, ontvangt u een offerte met een machtigingsformulier voor de inning van de ouderbijdrage. Met de ondertekening van het contract wat op basis van de offerte wordt gemaakt wordt de plaatsing definitief.

Er kunnen in totaal 16 kinderen per dagdeel/opvangmoment bij ons komen spelen.
U kunt uw kind opgeven vanaf het moment dat het 1 jaar is door het inschrijfformulier in te vullen en daarbij aan te geven op welke dagen u uw peuter naar de opvang wilt brengen. Wij plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst.

Beëindiging van de plaatsing

De kinderen blijven op “Kinderfeest” tot hun vierde verjaardag. Als uw kind vertrekt voor het vier jaar is, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u uw kind na zijn of haar vierde verjaardag nog op de peuteropvang laten, bijvoorbeeld omdat het kort voor de zomervakantie is en het kind niet meer op school terecht kan, dan is dat alleen mogelijk na overleg met de planning.

Speciale (medische) verzorging

Peuters die een speciale (medische) verzorging nodig hebben, die afwijkt van de normale verzorging in de reguliere opvang, kunnen niet geplaatst worden. Wij kunnen de zorg die deze kinderen nodig hebben, helaas niet bieden. Mocht tijdens de opvang van uw peuter duidelijk worden dat hij of zij aangepaste (medische) verzorging nodig heeft, die niet te realiseren is binnen de reguliere opvang, dan wordt in overleg met de ouders de plaatsing beëindigd.

Veiligheid

Uiteraard staat de veiligheid van uw peuter voorop. Kinderopvang Kinderfeest wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD op veiligheid. Al het speelgoed en het speellokaal moeten aan de wettelijke vereisten voldoen.  Leidsters zijn gediplomeerd conform de eisen van de cao Kinderopvang (PW3) en volgen regelmatig bijscholingen en cursussen om kwalitatief hoogwaardig te blijven functioneren. Tevens beschikken zij over een geldig EHBO/BHV diploma/certificaat. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt en dit wordt in samenwerking met de scholen jaarlijks geactualiseerd en geoefend.

Het beleidsplan download u hier.

De Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid kunt u ter inzage opvragen.

Het laatste GGD-inspectierapport kunt u hier vinden.

Verjaardag

De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd in de groep. En natuurlijk mag uw dochter of zoon trakteren, het liefst zo gezond mogelijk. Wilt u van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer u de verjaardag wilt vieren? Als u wilt, kunnen wij voor u (met uw eigen fototoestel) foto’s van dit verjaardagsfeestje van uw dochter of zoon maken.

Ziek

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, wilt u dan even bellen? Als uw peuter op de opvang zich niet lekker voelt, wordt u gebeld en vragen wij u uw kindje te komen halen. Wij vragen u ook een mobiel- en/of reserve telefoonnummer bij de leidster achter te laten, voor het geval u thuis niet bereikbaar bent.

Vaccinaties

Op het moment dat uw kind bij Kinderfeest komt, moeten de vaccinaties in orde zijn volgens de richtlijnen van de GGD.

Luizen

Op iedere school komen wel eens luizen voor binnen een groep.

Wanneer op de peuteropvang luizen zijn geconstateerd bij een kind, wordt de ouder gewaarschuwd. In dat geval willen wij dat u uw peuter ophaalt om de haren te behandelen en ´besmetting´ van andere kinderen, voor zover mogelijk, te voorkomen. De leidster zal in het lokaal een mededeling ophangen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen. De informatie gaat vergezeld met het verzoek aan de ouders een luizencape of tas mee te nemen om de jas van hun kind in te doen. Met een goede aanpak kunnen de luizen zo snel mogelijk bestreden worden!

Inspraak

Elke kinderopvangorganisatie hoort een oudercommissie te hebben. Leden van de oudercommissie zijn de ouders/verzorgers van de kinderen die Kinderfeest bezoeken zij hebben inspraak in het reilen en zeilen van de opvang. De leden van de oudercommissie zijn bekend bij de leidsters. Indien u vragen heeft, kunt u contact met hen opnemen. Uiteraard kunt u ook een van de leidsters of directie aanspreken.

Intern klachtenreglement

Kinderfeest heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouder/verzorger een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij is te bereiken per email: info@kinderopvangdeveldwachter.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtenbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dat staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie kunt u vinden in het informatieboekje.

Betrokkenheid ouders

We hopen dat onze (peuter)opvang kan rekenen op een hoge betrokkenheid van ouders. Dit kan zich uiten in voldoende ouders (minstens 3) die zitting willen in de Oudercommissie. Jaarlijks zullen wij thema avonden organiseren waarbij wij hopen op een grote opkomst. Daarnaast vind u het misschien wel leuk om onze pedagogisch medewerker als vrijwilliger (op afroep)  bij te staan. Voor u een erg leuke en dankbare manier om een bijdrage te leveren aan deze fase van uw kind, wat u maar weinig tijd kost. Een typisch geval van: “kleine moeite, groot plezier”.

Heeft u hier interesse in, of heeft u hier vragen over, dan horen we dat graag via de pedagogisch medewerker of info@kinderopvangkinderfeest.nl.

Communicatie

Er vindt 1x per jaar een individueel 10-minuten gesprek plaats. Verder houden wij ouders op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de peuteropvang d.m.v. onze nieuwsbrieven, die via e-mail worden verstrekt, via onze website en d.m.v. speciale publicaties. Op de locatie bevindt zich een map waarin o.a. alle protocollen en nieuwsbrieven zijn na te lezen

Aansprakelijkheid 

Ouders/verzorgers worden geacht een WA verzekering voor hun kind af te sluiten. POV kinderfeest is niet aansprakelijk voor goederen van ouders/verzorgers die op de POV worden achtergelaten. Eigendommen van kinderen (spenen, knuffels, kleding enz.) dienen voorzien te zijn van naamlabels.

De groepsruimte

De groepsruimte